PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO ADMINISTRACYJNE

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo administracyjne są ze sobą powiązane. Mówiąc w dużym uproszczeniu zazwyczaj po wyczerpaniu drogi administracyjnej otwiera się możliwość zbadania legalności ostatecznej decyzji w postępowaniu sądowo administracyjnym.Prawo administracyjne to pojęcie szerokie i obejmuje wiele szczegółowych działów prawa. Zasadą jest, że organ administracji (np. Prezydent miasta, Wójt gminy, Starosta, Wojewoda, Naczelnik Urzędu Skarbowego etc.) załatwia sprawy poprzez wydanie decyzji od której przysługuje odwołanie.W zakresie prawa administracyjnego kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na wydawane postanowienia, doradztwem i reprezentacją klienta przed organami administracji, sporządzaniem wniosków w konkretnych sprawach administracyjnych.Praktyka kancelarii skupia się m.in. na:

 • prawie budowlanym (w tym także na inwestycjach o charakterze deweloperskim i inwestycjach drogowych),
 • prawie podatkowym (w tym sprawach dotyczących optymalizacji podatkowej, reprezentacji klienta w postępowaniach podatkowych),
 • sprawach odszkodowawczych za wywłaszczone mienie,
 • sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska (w tym m.in. dot. budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów itp.),
 • sprawach dotyczących dróg publicznych i transportu,
 • sprawach dotyczących rent planistycznych i opłat adiacenckich,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i pomocy prawnej cudzoziemcom, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego,
 • prawie dotyczącym ochrony zabytków,
 • sprawach o rekompensatę za pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego nieruchomości (mienie zabużańskie),
 • ochrony własności przemysłowej.W zakresie postępowania sądowoadministracyjnego kancelaria oferuje:

 • reprezentację klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • profesjonalne doradztwo,
 • sporządzanie skarg na decyzję administracyjne oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.