PRAWO CYWILNE i PRAWO SPADKOWE

W zakresie prawa cywilnego kancelaria zajmuje się:

 • roszczeniami odszkodowawczymi, a także roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę,
 • roszczeniami wynikającymi z umów,
 • sprawami o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawami o zniesienie współwłasności,
 • sprawami o ustanowienie służebności,
 • sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości),
 • sprawami o zasiedzenie,
 • sprawami dot. najmu i eksmisji,
 • sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.),
 • sprawami o zapłatę,
 • sprawami o odwołanie darowizny,
 • ustanowienie służebności (przesyłu, drogi koniecznej),
 • sprawami o zachowek.


W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację we wszystkich etapach postępowania cywilnego.

Rodzaje spraw spadkowych

Prowadzimy wszelkie sprawy spadkowe, przykładowo sprawy o:

1. Stwierdzenie nabycia spadku

Procedura, w której sąd potwierdza, kto jest spadkobiercą i jakie prawa mu przysługują w związku ze spadkiem. To postępowanie jest konieczne, aby formalnie potwierdzić przejęcie majątku po zmarłym.

2. Podział spadku

Sprawy dotyczące podziału majątku między spadkobierców, które mogą być rozstrzygane polubownie poprzez umowę o dział spadku lub sądownie w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami.

3. Sprawy o zachowek

Dotyczą roszczeń osób uprawnionych do zachowku, które zostały pominięte w testamencie. Spadkobiercy mogą wystąpić do sądu o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej.

4. Odrzucenie spadku

Sprawy związane z formalnym odrzuceniem spadku przez spadkobiercę, często z powodu długów pozostawionych przez zmarłego. Konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w sądzie.

5. Unieważnienie testamentu

Procedury mające na celu podważenie ważności testamentu z różnych przyczyn, takich jak wady formalne, brak zdolności testowania, lub wpływ osób trzecich na decyzje spadkodawcy.

6. Sprawy o niegodność dziedziczenia

Postępowania mające na celu uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, na przykład z powodu rażąco nieodpowiedniego zachowania wobec spadkodawcy.

7. Planowanie sukcesji

Dotyczy przygotowania planów sukcesji, szczególnie w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych, w celu zapewnienia płynnego przejścia własności i zarządzania po śmierci właściciela.

8. Sprawy o spłatę długów spadkowych

Dotyczą zarządzania długami zmarłego, które spadkobiercy mogą dziedziczyć razem z majątkiem. Może to obejmować zarówno negocjacje z wierzycielami, jak i formalne postępowania sądowe.

9. Sprawy o zbycie spadku

Obejmują transakcje związane ze sprzedażą lub darowizną całego spadku lub jego części przez spadkobierców.Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje klientów również w Europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych tj. w Europejskim postępowaniu nakazowym i Europejskim Postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.