Świetna wiadomość dla klientów naszej Kancelarii!!!

Wpisem na naszym blogu z dnia 23 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność pochwalić się wygraną w pierwszej instancji sprawą z Bankiem Getin Noble Bank S.A. Powództwo banku z żądaniem zasądzenia na jego rzecz od naszych klientów kwoty 268.564,70  zł zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 45/21, a na rzecz pozwanych zasądzono 10.834,00 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Przypominam, że w spornej umowie kredytu został ustalony koszt ubezpieczenia na kwotę 23.435,20 zł, a jednocześnie pozwani – klienci Kancelarii zgodnie z zapewnieniami pracownika Banku nie mogli zawrzeć umowy bez wykupienia ubezpieczenia. Z uwagi na opóźnienie z zapłatą raty Bank wypowiedział umowę kredytu po czym po około miesiącu czasu skontaktował się z klientami oferując zawarcie ugody, która ureguluje sposób dalszego spłacania rat kapitałowo odsetkowych. Ugoda była realizowana przez kilka lat ale z uwagi na problemy z płatnościami została wypowiedziana, a pozew został złożony przez Bank. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sprawa miała jednak dalszy bieg!

Z uwagi na złożenie przez powoda – bank apelacji od wyroku z dnia 23 sierpnia 2021 r., organ drugiej instancji rozpatrzył sprawę ponownie. Wobec powyższego w dniu 9 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie sygn. akt I ACa 767/21 wyrok, którym prawomocnie oddalił w całości apelację powoda – banku, a także zasądził na rzecz pozwanych klientów Kancelarii kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Sąd drugiej instancji przyjął za właściwe i zasadne ustalenia Sądu pierwszej instancji, który dzięki naszej pracy dostrzegł w spornej umowie kredytu nieuczciwe zapisy umowne, w tym zwłaszcza postanowienia uzależniające zawarcie umowy kredytu od wykupienia ubezpieczenia, a ponadto nieważność zawartej z klientami ugody oraz bezskuteczności wypowiedzenia umowy. Kancelaria uzyskała więc dla naszych klientów prawomocny wyrok Sądu, który skutecznie ochronił ich interesy i pozwolił obronić się przed bezpodstawnymi i krzywdzącymi roszczeniami banku, który w swojej umowie z klientami stosował nieuczciwe postanowienia, tzw. klauzule abuzywne.

Również w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W przypadku, gdyby czuli się Państwo pokrzywdzeni zawartą z bankiem, lub inną instytucją finansową umową pożyczki/kredytu, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!

#unieważnieniekredytu #prawnikfrankowy #prawnikczęstochowa #radcaprawnyczęstochowa #adwokatczestochowa #kancelariaprawna #wygranazbankiem #apelacja #GetinBank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *