Wygrana w I instancji z Santander Consumer Bank z/s we Wrocławiu – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Dnia 22.09.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 323/22  zapadł wyrok w sprawie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) na korzyść naszych klientów – powództwo frankowe okazało się skuteczne.

Sąd przychylił się do argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu klientów Kancelarii. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem Santander Consumer Bank z/s we Wrocławiu zawartej w 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 4.823,77 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w kosztów procesu w kwocie 1.310,38 zł.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Wygrana w I instancji z Santander Consumer Bank z/s we Wrocławiu – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Wyjątkowe zwycięstwo Kancelarii!!!

Nagłośniona medialnie afera „SKOK Wołomin” do dziś wzbudza liczne kontrowersję i emocje. Jak podają przekazy medialne zamieszani w całą sprawę byli politycy, celebryci i ludzie biznesu. W  utartej powszechnie świadomości wykorzystani w całym procederze członkowie SKOK – u tzw. słupy (będący formalnie kredytobiorcami) nie mają szans obrony przed roszczeniami Syndyka Masy Upadłości SKOK Wołomin. Tymczasem nasze doświadczenia dowodzą, że może być inaczej, ale od początku….

Od wielu lat polską opinią publiczną wstrząsają doniesienia medialne o wykorzystywaniu przez zorganizowane grupy przestępcze postronnych osób, które znajdując się w trudnej sytuacji życiowej, są wykorzystywane do zaciągania na swój rachunek wysokich zobowiązań finansowych (kredytów i pożyczek), które to środki finansowe trafiają następnie do rąk przestępców. Następnie wykorzystane w ten sposób osoby zobowiązane są do spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (opłatami, prowizjami, oprocentowaniem), mimo iż nie skorzystały one nigdy z pieniędzy uzyskanych w drodze kredytu/pożyczki. Z uwagi na ciężką sytuację życiową i finansową osób (tzw. „słupów”) wykorzystanych przez przestępców zawarte umowy kredytu są wypowiadane, a przeciwko kredytobiorcom wszczynane są procesy cywilne o zapłatę.

Czytaj dalej Wyjątkowe zwycięstwo Kancelarii!!!

Kolejna wygrana !!!Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. !

Wpisem na naszym blogu z dnia 3 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność pochwalić się wygraną w pierwszej instancji sprawą frankową z mBank S.A z siedzibą w Warszawie. Kancelaria złożyła w imieniu klienta powództwo przeciwko mBank S.A., w którym żądano zapłaty od pozwanego Banku na rzecz powoda/konsumenta zapłaty kwoty 120.810,94 zł oraz unieważnienia w całości umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan”. Sąd wyrokiem z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 23/21 uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w całości. Ponadto Sąd zasądził wówczas od pozwanego Banku zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego w całości na rzecz powoda.

Sąd I instancji uznał, że zawarta umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” jest od początku nieważna. A co za tym idzie świadczenia spełnione przez klienta Kancelarii w wykonaniu umowy były świadczeniami nienależnymi. Sąd przychylił się również do stanowiska Kancelarii, iż w niniejszej sprawie doszło do rażących naruszeń interesów naszego klienta/konsumenta przez Bank.

Czytaj dalej Kolejna wygrana !!!Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. !

Wygrana w Sądzie pracy !!

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie odmówił Klientce naszej Kancelarii prawa do zasiłku opiekuńczego za kilka okresów w  roku 2020 r. pomimo złożenia przez nią stosownych wniosków w organie rentowym. Organ powoływał się bowiem na okoliczność, że przedmiotowe wnioski nie trafiły do niego i nie zostały zarejestrowane do rozpoznania. Powyższe miało być spowodowane faktem, że klientka Kancelarii złożyła przedmiotowe wnioski za pośrednictwem swojego pracownika, który w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wrzucił je do odpowiedniej skrzynki  na dokumenty znajdującej się przed budynkiem ZUS, wobec czego nie otrzymał potwierdzenia ich złożenia.

Pomimo braku formalnego potwierdzenia złożenia wniosku Radca prawny zaskarżył decyzję ZUS odmawiającą przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego za wskazane okresy.

Czytaj dalej Wygrana w Sądzie pracy !!

Kolejna świetna wiadomość dla Klientów naszej Kancelarii!!!

Wpisem na naszym blogu z dnia 18 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność pochwalić się wygraną w pierwszej instancji sprawą frankową z Bankiem PKO BP S.A. Kancelaria złożyła w imieniu klienta powództwo przeciwko PKO BP S.A., w którym żądano zapłaty od pozwanego Banku na rzecz powoda/konsumenta zapłaty kwoty 63.035,70 zł oraz unieważnienia umowy kredytu „frankowego” Własny Kąt Hipoteczny. Sąd uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w całości. Ponadto Sąd zasądził wówczas od pozwanego Banku zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego w całości na rzecz powoda.

Czytaj dalej Kolejna świetna wiadomość dla Klientów naszej Kancelarii!!!

Wygrana przed Komisją Dyscyplinarną dla nauczycieli!

Dziś dzielimy się sprawą nietypową. Kancelaria miała okazję pomóc nauczycielowi, w stosunku do którego z uwagi na zawiadomienie ze strony rodziców dziecka miało zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Prawnik Kancelarii wziął udział w przesłuchaniu obwinionego nauczyciela przed rzecznikiem dyscyplinarnym, jak również w przesłuchaniu świadków zdarzenia, o które obwiniony został nauczyciel. Kancelarii udało się również wyszukać i zgłosić jako świadków rodziców uczniów szkoły, w której pracuje nauczyciel objęty postępowaniem dyscyplinarnym, którzy to rodzice po przedstawieniu im okoliczności sprawy chętnie stanęli po stronie nauczyciela i złożyli przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym korzystne zeznania. Następnie Rzecznik Dyscyplinarny przedłożył akta sprawy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim.

Czytaj dalej Wygrana przed Komisją Dyscyplinarną dla nauczycieli!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Dnia 19.08.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 84/22  zapadł wyrok w sprawie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) na korzyść naszych klientów – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Sąd przychylił się do argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu klientów Kancelarii. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w 2005 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 199.009,78 zł z tytułu nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF – a więc całą kwotę, jaką wpłacili powodowie na rzecz banku. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Bank BPH S.A. z/s w Gdańsku – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

 

Dnia 19.08.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 63/22  zapadł wyrok w sprawie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) na korzyść naszych klientów – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Sąd przychylił się do argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu klientów Kancelarii. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 358.128,89 zł z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Bank BPH S.A. z/s w Gdańsku – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Kolejny sukces naszej Kancelarii!

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii w obronie interesów konsumentów przeciwko wierzytelnościom zgłaszanym przez Sekuryzacyjne Fundusze Inwestycyjne!

W przypadku, kiedy Bankom lub innym instytucjom finansowym (firmom pożyczkowym) nie udaje się uzyskać zaspokojenia swoich roszczeń mogą one sprzedać swoje wierzytelności wyspecjalizowanym Sekuryzacyjnym Funduszom Inwestycyjnym, które zajmują się egzekwowaniem zakupionych (scedowanych na nie) roszczeń.

Czytaj dalej Kolejny sukces naszej Kancelarii!

Wygrana Kancelarii z ubezpieczycielem. Oddalenie roszczenia regresowego ubezpieczyciela.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii!

Dnia 14.06.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie sygn. akt I C 644/21, w którym oddalił w całości powództwo ubezpieczyciela z tytułu regresu ubezpieczeniowego przeciwko naszemu klientowi, a ponadto zasądził na rzecz naszego klienta zwrot kosztów procesu!

Regres ubezpieczeniowy jest prawem ubezpieczyciela do żądania od ubezpieczonego zwrotu kwoty ubezpieczenia wypłaconego osobie poszkodowanej w związku z zawinionym przez ubezpieczonego zdarzeniem pokrytym ubezpieczeniem OC. Instytucja ta uregulowana jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Czytaj dalej Wygrana Kancelarii z ubezpieczycielem. Oddalenie roszczenia regresowego ubezpieczyciela.