Wygrana Kancelarii z ubezpieczycielem. Oddalenie roszczenia regresowego ubezpieczyciela.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii!

Dnia 14.06.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie sygn. akt I C 644/21, w którym oddalił w całości powództwo ubezpieczyciela z tytułu regresu ubezpieczeniowego przeciwko naszemu klientowi, a ponadto zasądził na rzecz naszego klienta zwrot kosztów procesu!

Regres ubezpieczeniowy jest prawem ubezpieczyciela do żądania od ubezpieczonego zwrotu kwoty ubezpieczenia wypłaconego osobie poszkodowanej w związku z zawinionym przez ubezpieczonego zdarzeniem pokrytym ubezpieczeniem OC. Instytucja ta uregulowana jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Stanowi to wyjątek od generalnej zasady, iż to wyłącznie ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, w zamian za co ubezpieczony opłaca stosowne składki ubezpieczeniowe. Aby ubezpieczyciel mógł skutecznie wystąpić z roszczeniem z tytułu regresu ubezpieczeniowego muszą zaistnieć pewne warunki.

Jak wynika z art. 43 przywołanej powyżej ustawy zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli sprawca:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel ma prawo więc do regresu jedynie w określonych przypadkach. Regres ubezpieczeniowy może mieć wyłącznie charakter pieniężny, a ponadto nie może być skierowany do spadkobierców ubezpieczonego, w przypadku, gdy odszkodowanie zostało wypłacone po śmierci ubezpieczonego.

Należy zauważyć, że sprawy z zakresu regresu ubezpieczeniowego w znacznej części kończą się uwzględnieniem powództwa ubezpieczyciela i koniecznością poniesienia przez pozwanego kosztów związanych ze spłatą wynikających z regresu roszczeń. Wynika to z okoliczności, że ubezpieczyciel najczęściej dysponuje dowodem, iż ubezpieczony spełnił jeden z warunków zawartych w art. 43 ustawy (m.in. wyrokiem karnym), natomiast ubezpieczony nie jest w stanie podważyć dokonanych w tym względzie ustaleń.

Z tym większą przyjemnością informujemy, iż nasza kancelaria uzyskała w postępowaniu z zakresu regresu ubezpieczeniowego wyrok korzystny dla ubezpieczonego – klienta Kancelarii, mimo iż ten został wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Sąd uznał argumenty kancelarii za zasadne. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W przypadku zaistnienia w Państwa życiu problemów związanych z regresem ubezpieczeniowym zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!

#radcaprawny #adwokat #prawnik #OCubezpieczenie#regres #regresubezpieczeniowy #wypadek #kolizja #Częstochowa  #odszkodowanie #zadośćuczynienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *