Kolejny kredyt nieważny ! Wygrana z Bankiem BPH S.A. !

W dniu 22.02.2022 r. w sprawie I C 117/20  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 237.780,30 zł z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na kanwie niniejszej sprawy należy podkreślić, że kredytobiorcy mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy. Swój interes prawny wywodzili z obiektywnej niepewności w zakresie treści stosunku prawnego łączącego ich z pozwanym bankiem przede wszystkim z uwagi na wątpliwości co do  zgodności postanowień umowy kredytu z prawem,  a tym samym niepewności odnoszącej się do  wysokości i sposobu realizacji ich zobowiązania.

W przedmiotowej umowie przerzucono na kredytobiorców całą odpowiedzialność za ryzyko walutowe. Z kolei ryzyko banku było czysto hipotetyczne z uwagi na możliwość swobodnego ustalania kursu waluty indeksacyjnej.

Czytaj dalej Kolejny kredyt nieważny ! Wygrana z Bankiem BPH S.A. !

Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

W dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie I C 431/21 zapadł wyrok uwzględniający żądania Kancelarii w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie unieważnił umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowaną do CHF  ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 13 września 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę w wysokości 190.067, 09 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd w całości przychylił się do  argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię. Sąd również wskazał, że pozwany Bank stosował niedozwolone klauzule umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. W toku procesu wskazywaliśmy, że analiza postanowień przedmiotowej umowy prowadzi do wniosku, iż jest ona nieważna i nie powinna wiązać  naszych klientów jako konsumentów. Przedmiotową umowę należało uznać za nieważną , ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Czytaj dalej Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

Kolejna wygrana z firmą pożyczkową!

W dniu 03.02.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok zaoczny w sprawie o sygn. akt  I C 421/21, w którym ustalił, że  postanowienia umowy pożyczki dotyczące obciążenia naszej Klientki prowizją w wysokości prawie 12.000 zł stanowią niedozwolone klauzule umowne  i są wobec niej bezskuteczne.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z firmą pożyczkową!

Kolejny sukces! Unieważnienie umowy frankowej.

W dniu 04.02.2022 r. w sprawie I C 175/21  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. z 2008 r. W toku procesu wskazywaliśmy, że postanowienia umowy od początku były nieważne, ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Czytaj dalej Kolejny sukces! Unieważnienie umowy frankowej.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

 

W przypadku przydarzenia się nam wypadku, a w konsekwencji uszkodzenia ciała, bądź innego uszczerbku na zdrowiu musimy liczyć się z dodatkowymi wydatkami z tytułu leczenia, rehabilitacji, zakupienia odpowiednich leków i sprzętu. Ponadto możemy być przez pewien czas (w skrajnych przypadkach stale) niezdolni do pracy, w związku z czym utracimy całkowicie lub częściowo źródło dochodu i zarobek, jaki moglibyśmy przez ten czas uzyskać.

Jeżeli przydarzy się nam taki wypadek warto jest zatroszczyć się o uzyskanie stosownego odszkodowania, jak również zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwolą nam częściowo lub całkowicie pokryć spowodowane leczeniem dodatkowe wydatki, oraz odzyskać utracone zarobki.

Czytaj dalej Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku drogowego

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Naruszenie tego obowiązku wiązać się może z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi. Szczególny charakter polisy OC wynika z jej zastosowania w polskim systemie ubezpieczeń. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji, bądź wypadku z winy kierowcy, który posiada wykupione ubezpieczenie OC, możemy być pewni, że jego ubezpieczyciel pokryje koszty spowodowane tym zdarzeniem nawet w przypadku, gdy są one znaczne. W ten sposób poszkodowany zdarzeniem drogowym może odzyskać środki utracone w wyniku kolizji lub wypadku nawet wtedy, gdy na pokrycie szkód nie stać jest samego sprawcy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego należy pamiętać o pewnych zasadach.

Czytaj dalej Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku drogowego

Dochodzenie należności z niezapłaconych faktur

Brak zapłaty za fakturę doskwiera wielu przedsiębiorcom. Niestety poczucie odpowiedzialności finansowej wśród kontrahentów czasami znajduje się na niskim poziomie, dlatego z brakiem opłat spotykamy się coraz częściej. Również powszechność przekraczania wyznaczonego terminu zapłaty przez  przedsiębiorców  kładzie się cieniem na sytuację następnych współpracujących z przedsiębiorcą kontrahentów. Aktualnie rośnie liczba niewypłacalnych podmiotów a wśród nich przodują małe i średnie przedsiębiorstwa. Powodem tego może być obecna sytuacja: duża inflacja, która spowodowała drastyczny wzrost cen a także pandemia koronawirusa, która w  znaczny sposób ograniczyła możliwość świadczenia usług  i sprzedaży towarów.

Czytaj dalej Dochodzenie należności z niezapłaconych faktur

Obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, tak ekonomicznymi, jak i prawnymi oraz podatkowymi. Przedsiębiorca na drodze do sukcesu ekonomicznego wielokrotnie napotyka przeszkody, takie jak błędne, niesprawiedliwe decyzje organów podatkowych, problemy z nierzetelnymi kontrahentami, spory pracownicze, konieczność zawarcia umów z innymi podmiotami gospodarczymi, które w sposób kompleksowy i całościowy zabezpieczą jego interes. Czytaj dalej Obsługa prawna przedsiębiorców

Prawnik w firmie- jak go wybrać?

W przypadku wyboru prawnika należy kierować się zasadą im wcześniej, tym lepiej. Im szybciej nawiążemy współpracę, tym prędzej będziemy mogli ustrzec się przed możliwymi problemami. Zatrudnienie prawnika, który będzie dbał o prawa firmy jest kluczowe nie tylko na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej czy tworzenia spółki, ale także wtedy gdy działalność prężnie się rozwija. Warto postawić na prawnika biznesowego, który wesprze nas w zakresie codziennych wyzwań, ale i będzie pomocny w razie sytuacji kryzysowych.

Czytaj dalej Prawnik w firmie- jak go wybrać?

Kredyt frankowy nieważny ! – kolejna wygrana kancelarii, tym razem z BNP Paribas S.A. (dot. kredytu spłaconego)

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie I C 419/20 zasądził od pozwanego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszego klienta kwotę 102.099,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotem kosztów procesu, uwzględniając w całości nasze powództwo! Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W niniejszej sprawie pozew wpłynął do Sądu we wrześniu 2020 r. Korzystny wyrok niniejszej w sprawie „frankowej” na rzecz naszego klienta został więc wydany w nieco ponad rok po wniesieniu powództwa.

Czytaj dalej Kredyt frankowy nieważny ! – kolejna wygrana kancelarii, tym razem z BNP Paribas S.A. (dot. kredytu spłaconego)