Prawomocna wygrana Kancelarii !! Wygrana w obu instancjach z Funduszem Sekurytyzacyjnym Open Finance!!!

Wpisem na naszym blogu z dnia 5 grudnia 2022 r. mieliśmy przyjemność podzielić się  informacją o wygranej w pierwszej instancji w sprawie z powództwa Open Finance Wierzytelności Detalicznych  NSFIZ przeciwko naszemu Klientowi.

Na gruncie niniejszej sprawy Fundusz Sekurytyzacyjny domagał się od pozwanego- Klienta kancelarii roszczeń wynikających z umowy cesji wierzytelności zawartej z pierwotnym wierzycielem pozwanego – Bankiem. W dniu  23.11.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w I instancji w sprawie sygn. akt I C 1759/22, w którym oddalił w całości powództwo Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie oraz zasądził na rzecz pozwanego kwotę kosztów zastępstwa procesowego. Sąd I instancji wskazał, że powód nie wykazał okoliczności, na które się powoływał i nie mógł  również powoływać się na dokumenty bankowe w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, ponieważ w tym przypadku zrównany był on w mocy dowodowej z dokumentem prywatnym i w tym przypadku nie miał przymiotu dokumentu urzędowego.

Z zaskarżonym orzeczeniem nie zgodził się powód. Finalnie wniósł od wyroku apelację, podnosząc szereg zarzutów. W imieniu pozwanego wnieśliśmy odpowiedź na apelację. Wobec złożonej apelacji  sąd drugiej instancji rozpatrzył sprawę ponownie.  W dniu 16.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał w sprawie sygn. akt VI ACa 152/23 wyrok, którym oddalił apelację powoda i zasądził na rzecz naszego pozwanego kwotę kosztów procesu apelacyjnego.

Sąd drugiej instancji przyjął za właściwe i zasadne ustalenia Sądu pierwszej instancji. Sąd przychylił się do podnoszonej przez kancelarię argumentacji zgodnie, z którą Fundusz nie wykazał skutecznie, by doszło do wypowiedzenia umowy pożyczki pozwanemu przez pierwotnego wierzyciela, wobec czego wierzytelność nigdy nie stała się wymagalna, a co za tym idzie nie doszło do ważnego przejścia wierzytelności w ramach umowy cesji, ponieważ jej przedmiotem mogła być wyłącznie wierzytelność wymagalna.  Nadto z powodu  przedawnienia roszczenia oraz braku możliwości posługiwania się przez Fundusz bankowym tytułem egzekucyjnym, do korzystania z którego uprawnione były jedynie Banki doszło do oddalenia apelacji Funduszu.

Wobec powyższego Kancelaria uzyskała dla naszego Klienta prawomocny wyrok Sądu, który skutecznie ochronił jego interesy finansowe.

W przypadku problemów z Funduszami Sekurytyzacyjnymi lub firmami windykacyjnymi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorza Ledwonia. Analiza sprawy przez doświadczonego prawnika Kancelarii może pozwolić na ustalenie, że kierowane w stosunku do Państwa roszczenia są bezpodstawne i nie mogą być skutecznie dochodzone!

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod numerem telefonu 791-404-669!

#radcaprawny #adwokat #prawnik #zadłużenie #dług #oddłużanie #fundusz #OpenFinance #konsument #pożyczka #kredyt #częstochowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *