Kolejna wygrana !!!Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. !

Wpisem na naszym blogu z dnia 3 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność pochwalić się wygraną w pierwszej instancji sprawą frankową z mBank S.A z siedzibą w Warszawie. Kancelaria złożyła w imieniu klienta powództwo przeciwko mBank S.A., w którym żądano zapłaty od pozwanego Banku na rzecz powoda/konsumenta zapłaty kwoty 120.810,94 zł oraz unieważnienia w całości umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan”. Sąd wyrokiem z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 23/21 uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w całości. Ponadto Sąd zasądził wówczas od pozwanego Banku zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego w całości na rzecz powoda.

Sąd I instancji uznał, że zawarta umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” jest od początku nieważna. A co za tym idzie świadczenia spełnione przez klienta Kancelarii w wykonaniu umowy były świadczeniami nienależnymi. Sąd przychylił się również do stanowiska Kancelarii, iż w niniejszej sprawie doszło do rażących naruszeń interesów naszego klienta/konsumenta przez Bank.

Sąd stwierdził abuzywność kwestionowanych postanowień przeliczeniowych. Bank posiadał bowiem pełną dowolność przy ustalaniu kursów, podczas gdy kredytobiorca na sposób ustalania wysokości kursów nie miał zupełnie żadnego wpływu. Również owa abuzywność postanowień dotyczących przeliczeń kursowych stała się podstawą nieważności niniejszej umowy.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sprawa miała jednak dalszy bieg!

Z uwagi na złożenie przez pozwany Bank apelacji od wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 23/21 organ drugiej instancji rozpatrzył sprawę ponownie. Wobec powyższego w dniu 2 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie sygn. akt I ACa 1026/21 wyrok, którym oddalił apelację pozwanego Banku, a także zasądził na rzecz powoda – klienta Kancelarii kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Sąd drugiej instancji przyjął za właściwe i zasadne ustalenia Sądu pierwszej instancji, który dzięki naszej pracy dostrzegł w spornej umowie kredytu nieuczciwe zapisy umowne, w tym zwłaszcza postanowienia dotyczące dowolnego kształtowania przez Bank klauzul przeliczeniowych i jednostronnego obciążania Klienta Kancelarii ryzykiem kursowym, a także uznał, że Bank nie poinformował konsumenta należycie o ryzyku kursowym.

Kancelaria uzyskała więc dla naszego Klienta prawomocny wyrok Sądu, który skutecznie ochronił jego interesy i pozwolił unieważnić nieuczciwą umowę kredytu oraz zobowiązać Bank do wypłacenia powodowi wpłaconych na poczet nieważnej umowy kredytu środków pieniężnych.

Również w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

#unieważnieniekredytu #prawnikfrankowy #prawnikczęstochowa #radcaprawnyczęstochowa #adwokatczestochowa #kancelariaprawna #wygranazbankiem #apelacja #mBank #franki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *