Kolejna świetna wiadomość dla Klientów naszej Kancelarii!!!

Wpisem na naszym blogu z dnia 18 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność pochwalić się wygraną w pierwszej instancji sprawą frankową z Bankiem PKO BP S.A. Kancelaria złożyła w imieniu klienta powództwo przeciwko PKO BP S.A., w którym żądano zapłaty od pozwanego Banku na rzecz powoda/konsumenta zapłaty kwoty 63.035,70 zł oraz unieważnienia umowy kredytu „frankowego” Własny Kąt Hipoteczny. Sąd uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w całości. Ponadto Sąd zasądził wówczas od pozwanego Banku zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego w całości na rzecz powoda.

Sąd I instancji uznał, że zawarta umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny jest od początku nieważna. A co za tym idzie świadczenia spełnione przez klienta Kancelarii w wykonaniu umowy były świadczeniami nienależnymi. Sąd przychylił się również do stanowiska Kancelarii, iż w niniejszej sprawie doszło do rażących naruszeń interesów naszego klienta/konsumenta przez Bank.

Sąd przesądził stwierdził abuzywność kwestionowanych postanowień przeliczeniowych. Bank posiadał bowiem pełną dowolność przy ustalaniu kursów, podczas gdy kredytobiorca na sposób ustalania wysokości kursów nie miał zupełnie żadnego wpływu. Również owa abuzywność postanowień dotyczących przeliczeń kursowych stała się podstawą nieważności niniejszej umowy.

 Sprawa miała jednak dalszy bieg!

 Z uwagi na złożenie przez pozwany Bank apelacji od wyroku z dnia 9 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 452/20 Sąd drugiej instancji rozpatrzył sprawę ponownie. Wobec powyższego w dniu 29 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie sygn. akt I ACa 1023/21 wyrok, którym potwierdził nieważność umowy frankowej, a także zasądził na rzecz powoda – klienta Kancelarii kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

 Sąd drugiej instancji przyjął za właściwe i zasadne ustalenia Sądu pierwszej instancji, który dzięki pracy radcy prawnego dostrzegł w spornej umowie kredytu nieuczciwe zapisy umowne, w tym zwłaszcza postanowienia dotyczące dowolnego kształtowania przez Bank klauzul przeliczeniowych i jednostronnego obciążania Klienta Kancelarii ryzykiem kursowym, a także uznał, że Bank nie poinformował konsumenta należycie o ryzyku kursowym.

Kancelaria uzyskała więc dla naszego Klienta prawomocny wyrok Sądu, który skutecznie ochronił jego interesy i pozwolił unieważnić nieuczciwą umowę kredytu.

 Również w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo unieważnić nieuczciwą umowę kredytu frankowego serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!

#unieważnieniekredytu #prawnikfrankowy #prawnikczęstochowa #radcaprawnyczęstochowa #adwokatczestochowa #kancelariaprawna #wygranazbankiem #apelacja #PKOBP #franki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *