Spadek cz. 3 – Zachowek

Zachowek jest to świadczenie pieniężne przysługujące spadkobiercom ustawowym spadkodawcy. Należy się, w sytuacji gdy spadkobiercy ustawowi zostali pominięci w testamencie spadkodawcy.

 Musimy pamiętać, że ustawowe prawo do zachowku przysługuje tylko określonemu kręgowi osób :
– zstępnym spadkobiercy: są to dzieci, wnuki, prawnuki itp.
– rodzicom (w przypadku braku zstępnych),
– małżonkowi,

Roszczenie o zachowek nie będzie przysługiwało osobom:

  • wydziedziczonym w testamencie,
  • uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia,
  • które odrzuciły spadek,
  • które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
  • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
  • małżonkowi pozostającemu ze spadkodawcą w separacji.

Roszczenie o zachowek przechodzi natomiast na zstępnych:

  • osoby uznanej za niegodną dziedziczenia,
  • osoby, która odrzuciła spadek,
  • osoby wydziedziczonej,
  • osoby, która zrzekła się dziedziczenia jeśli w umowie ze spadkodawcą wskazano, że zrzeczenie się nie obejmuje zstępnych.

Jaka wysokość zachowku nam przysługuje ?
– Jeśli spadkobiercami są osoby małoletnie (osoby przed ukończeniem 18 r.ż.) i osoby trwałe niezdolne do pracy zachowek należy się w wysokości 2/3 udziału wartości spadkowego,
– w pozostałych przypadkach zachowek stanowi 1/2 udziału wartości spadkowego,

Jak obliczyć wartość zachowku ?

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli upraw­nionym do zachowku jest dalszy zstępny spad­kodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *