Spadek cz. 1 – Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest to rodzaj postępowania sądowego, rozpoczynanego na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek ten musi spełniać następujące przesłanki :
– wskazywać spadkodawcę,
– wskazywać krąg spadkobierców,
– być opłacony,
– zawierać załączniki w postaci aktów stanu cywilnego.

Celem tego postępowania jest stwierdzenie praw do spadku po osobie zmarłej. Przeważnie postępowanie to jest wszczynane przez osoby bliskie spadkodawcy. Formalnie może ono być wszczęte na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes. Zdarza się również, że z takim wnioskiem występują wierzyciele dłużnika formalnie nieposiadającego majątku. Wówczas stwierdzenie nabycia spadku na rzecz dłużnika sprawia, że jego wierzyciele mogą skierować egzekucję do nabytych w drodze dziedziczenia rzeczy.

Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest Sąd Rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli natomiast nie jest możliwe ustalenie ostatniego miejsca, to sądem działu spadku będzie Sąd Rejonowy w obrębie, którego znajduje się majątek np. nieruchomości.

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na rozprawie, na którą wezwani zostaną wszyscy wskazani przez wnioskodawcę spadkobiercy. Każdy z nich, będzie musiał złożyć ustne oświadczenie o przyjęciu spadku – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić opłatą sądową w kwocie 100 zł .Jednocześnie należy uiścić 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego. Opłaty te można dokonać bezpośrednio w Kasie Sądu Rejonowego lub przelewem bankowym na konto Sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *