Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Dochodzenie odszkodowań za wypadki śmiertelne jest szczególnym rodzajem pomocy prawnej świadczonej przez kancelarie prawne. W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje nieprzewidziane. Jedną z takich sytuacji jest wypadek w którym ginie osoba bliska. Śmiertelne wypadki powstają w różnych okolicznościach: komunikacyjne/drogowe, w pracy, źle przeprowadzona operacja medyczna, etc. Z praktyki wiadomo że nawet zwykłe poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku może rodzić obowiązek naprawienia szkody po stronie zarządcy drogi (np. gminy).

Śmierć na skutek wypadku ma charakter szczególny albowiem poszkodowanymi często są osoby bliskie zmarłemu i to one mogą dochodzić odszkodowania/zadośćuczynienia od podmiotu odpowiedzialnego lub zakładu ubezpieczeń.

Skuteczne dochodzenie odszkodowań wymaga wykazania  tzw. „przesłanek odpowiedzialności” tj. zawinionego działania (lub zawinionej bezczynności) po stronie obowiązanej,  szkody/krzywdy po stronie poszkodowanej i związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem, a powstałą szkodą. Jeżeli osobie uprawnionej (działającej w jej imieniu kancelarii prawnej, radcy prawnemu) uda się wszystkie te okoliczności wykazać wówczas podmiot odpowiedzialny jest obowiązany do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Sprawy odszkodowawcze charakteryzują się tym, iż z reguły podmioty odpowiedzialne/ubezpieczyciele podejmują różne działania mające na celu pomniejszenia ich zobowiązania. W konsekwencji wiele z wypłaconych na etapie przedsądowym odszkodowań jest znacznie zaniżonych.  W wielu przypadkach postępowanie sądowe jest jedynym sposobem na ustalenie roszczenia w należytej wysokości.  Jeżeli strona, jej pełnomocnik np. radca prawny, adwokat zgłoszą stosowny wniosek dowodowy  roszczenie zostanie wyliczone w oparciu o opinie niezależnego biegłego sądowego, a z reguły jest to kwota znacznie wyższa niż ta proponowana na wcześniejszym/ przedsądowym etapie sprawy odszkodowawczej.

Skuteczne dochodzenie odszkodowań jest ograniczone czasowo (przedawnienie).

Zgodnie z art. 442(1) par. 1 k.p.c. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W praktyce każda sprawa wymaga indywidualnego przeanalizowania co wynika z rozbieżności dotyczących np. początku biegu terminu przedawnienia czy też z zastosowania innych niż powyższy terminów przedawnienia (np. w przypadku zbrodni czy występku). W sytuacji wątpliwości czy roszczenie odszkodowawcze jest czy też nie przedawnione najelepiej skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, radcy prawnego, adwokata specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań.

Wiadomo że żadna kwota nie przywróci do życia osoby zmarłej oraz nie zniweluje odczuwanego przez osoby bliskie braku. Ale argumenty te nie powinny przemawiać za zmniejszeniem winy i odpowiedzialności po stronie zobowiązanych podmiotów. Warto przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych korzystać z pomocy fachowego pełnomocnika (radca prawny; adwokat) którego obowiązkiem jest należyte pokierowanie sprawą w interesie klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *