Nieuregulowana faktura i co dalej ?

 

Prowadząc działalność gospodarczą, sprzedając w jej ramach towary i usługi zobligowani jesteśmy do dokumentowania wykonanych czynności fakturami. W praktyce często zdarza się, że pomimo wykonania usługi i wystawieniu z tego tytułu faktury kontrahent nie reguluje wynikającej z niej należności. Jakie kroki należy podjąć w celu wyegzekwowania roszczenia ?

1 Krok

Przede wszystkim nierzetelnego kontrahenta należy wezwać do zapłaty. Wezwanie takie najlepiej sporządzić na piśmie, a następnie wysłać przesyłką poleconą na adres kontrahenta. W wezwaniu należy konkretnie wskazać jakiej kwoty się domagamy i z jakiego tytułu oraz oznaczyć ostateczny termin zapłaty.

Wykonanie tej prostej czynności jest niezwykle ważne z punktu widzenia ew. późniejszego postępowania sądowego zgodnie bowiem z art. 187 par. 1 pkt. 3 k.p.c. Pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jednocześnie wniesienie pozwu bez uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty może narazić nas na konieczność pokrycia kosztów sądowych pomimo wygranej sprawy, a to w przypadku uznania przez dłużnika roszczenia przy pierwszej czynności procesowej przed sądem (art. 101 k.p.c.).

2 Krok          

Jeżeli wezwanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu można złożyć pozew o zapłatę do Sądu. Pozew poza ogólnymi warunkami jakie powinno zawierać każde pismo procesowe powinien zawierać również:

– dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

– oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Poza powyższym pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski dowodowe ( dopuszczenie dowodu z umowy, faktury, zeznań świadków itd.)

W zależności od tego czy faktura została podpisana przez kontrahenta czy też nie, zapłaty można dochodzić w postępowaniu nakazowym (faktura podpisana), bądź upominawczym ( faktura niepodpisana).

W obydwu powyższych postępowaniach Sąd po złożeniu pozwu wydaje nakaz zapłaty, który jest doręczany dłużnikowi/pozwanemu. Od tego czasu ma on dwa tygodnie na dokonanie zapłaty zgodnie z nakazem bądź zaskarżenia nakazu (zarzutami lub sprzeciwem). Brak dokonania jakiejkolwiek czynności przez dłużnika powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty.  Zaopatrzenie takowego nakazu w klauzulę wykonalności umożliwia wszczęcie na jego podstawie przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego mającego na celu przymusową realizację świadczenia przez dłużnika

Opisana powyżej droga dochodzenia roszczenia wydaje się najprostszym rozwiązaniem . Nie mniej pamiętać należy, iż jest to pewien schemat, który może ulec zmianie na wskutek okoliczności wynikłych w trakcie postępowania ( np. skuteczne zarzuty dłużnika, przedawnienie roszczenia itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *