Blog

Prawomocna wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie z Santander Bank Polska S.A

W dniu 19.04.2022 r. w sprawie V ACa 669/21 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie frankowej naszych Klientów przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie V Wydziałem Cywilnym w ramach, którego oddalono apelację  pozwanego  banku w całości. Nadto zasądzono na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z 2007 r. Sąd podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Zarówno przed Sądem Okręgowym w Warszawie jak i Sądem Apelacyjnym w Warszawie nasi Klienci odnieśli  sukces.

Czytaj dalej Prawomocna wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie z Santander Bank Polska S.A

Obsługa przedsiębiorców – wygrana z Karczmarski Inkasso

W dniu 31.03.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie naszego stałego klienta toczącej się  pod sygn. VIII GC 500/21, w którym na posiedzeniu niejawnym oddalił w całości wniesione przez Kaczmarski Inkasso powództwo przeciwko przedsiębiorcy (któremu prowadzimy sprawy w ramach stałej obsługi prawnej).

We wpisie z dnia 02.12.2021 r. poruszaliśmy już problematykę  wadliwych i nie do końca uczciwych działań powszechnie znanych firm windykacyjnych. Przedstawiona przez nas argumentacja zyskała poparcie ze strony Sądu. Wygrana naszego Klienta cieszy nas szczególnie gdyż sprawa dotyczyła sytuacji, w której wynajęta przez naszego stałego klienta firma windykacyjna zarzucała mu „rzekome” niewłaściwe wykonanie umowy naliczając kary umowne w nieprawdopodobnych wysokościach. Nie może być tak, że korzystający z usług firm windykacyjnych i zlecający odzyskanie im długu stają się ich ofiarami.

Czytaj dalej Obsługa przedsiębiorców – wygrana z Karczmarski Inkasso

Odrzucenie spadku

Z odrzucenia spadku może skorzystać każdy spadkobierca. Taka możliwość jest szczególnie  przydatna w sytuacji, gdy osoba, która zmarła pozostawiła po sobie sporo długów. Odrzucenie spadku to czynność prawna, która została unormowana poprzez zapisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, aby odrzucenie było ważne, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Jest to jednak możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje tym, że spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. Oznacza to, że spadek może nadal przysługiwać jego potomkom (tzw. zstępnym). Zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego, po odrzuceniu spadku, kolejność dziedziczenia wygląda następująco:

Czytaj dalej Odrzucenie spadku

Kolejny sukces! Wygrana z Getin Noble Bank !

 

Kolejny sukces ! Wygrana z Getin Noble Bank S.A!

Dnia 22 marca 2022 roku zapadł wyrok w sprawie klienta naszej kancelarii przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z bankiem Getin Noble Bank S.A z 2006 roku. Sąd Okręgowy  unieważnił umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do CHF ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 25 lipca 2006 r. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 87.455, 44 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejny sukces! Wygrana z Getin Noble Bank !

Kolejny kredyt nieważny ! Wygrana z Bankiem BPH S.A. !

W dniu 22.02.2022 r. w sprawie I C 117/20  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 237.780,30 zł z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na kanwie niniejszej sprawy należy podkreślić, że kredytobiorcy mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy. Swój interes prawny wywodzili z obiektywnej niepewności w zakresie treści stosunku prawnego łączącego ich z pozwanym bankiem przede wszystkim z uwagi na wątpliwości co do  zgodności postanowień umowy kredytu z prawem,  a tym samym niepewności odnoszącej się do  wysokości i sposobu realizacji ich zobowiązania.

W przedmiotowej umowie przerzucono na kredytobiorców całą odpowiedzialność za ryzyko walutowe. Z kolei ryzyko banku było czysto hipotetyczne z uwagi na możliwość swobodnego ustalania kursu waluty indeksacyjnej.

Czytaj dalej Kolejny kredyt nieważny ! Wygrana z Bankiem BPH S.A. !

Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

W dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie I C 431/21 zapadł wyrok uwzględniający żądania Kancelarii w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie unieważnił umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowaną do CHF  ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 13 września 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę w wysokości 190.067, 09 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd w całości przychylił się do  argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię. Sąd również wskazał, że pozwany Bank stosował niedozwolone klauzule umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. W toku procesu wskazywaliśmy, że analiza postanowień przedmiotowej umowy prowadzi do wniosku, iż jest ona nieważna i nie powinna wiązać  naszych klientów jako konsumentów. Przedmiotową umowę należało uznać za nieważną , ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Czytaj dalej Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

Kolejna wygrana z firmą pożyczkową!

W dniu 03.02.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok zaoczny w sprawie o sygn. akt  I C 421/21, w którym ustalił, że  postanowienia umowy pożyczki dotyczące obciążenia naszej Klientki prowizją w wysokości prawie 12.000 zł stanowią niedozwolone klauzule umowne  i są wobec niej bezskuteczne.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z firmą pożyczkową!

Kolejny sukces! Unieważnienie umowy frankowej.

W dniu 04.02.2022 r. w sprawie I C 175/21  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. z 2008 r. W toku procesu wskazywaliśmy, że postanowienia umowy od początku były nieważne, ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Czytaj dalej Kolejny sukces! Unieważnienie umowy frankowej.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

 

W przypadku przydarzenia się nam wypadku, a w konsekwencji uszkodzenia ciała, bądź innego uszczerbku na zdrowiu musimy liczyć się z dodatkowymi wydatkami z tytułu leczenia, rehabilitacji, zakupienia odpowiednich leków i sprzętu. Ponadto możemy być przez pewien czas (w skrajnych przypadkach stale) niezdolni do pracy, w związku z czym utracimy całkowicie lub częściowo źródło dochodu i zarobek, jaki moglibyśmy przez ten czas uzyskać.

Jeżeli przydarzy się nam taki wypadek warto jest zatroszczyć się o uzyskanie stosownego odszkodowania, jak również zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwolą nam częściowo lub całkowicie pokryć spowodowane leczeniem dodatkowe wydatki, oraz odzyskać utracone zarobki.

Czytaj dalej Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku drogowego

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Naruszenie tego obowiązku wiązać się może z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi. Szczególny charakter polisy OC wynika z jej zastosowania w polskim systemie ubezpieczeń. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji, bądź wypadku z winy kierowcy, który posiada wykupione ubezpieczenie OC, możemy być pewni, że jego ubezpieczyciel pokryje koszty spowodowane tym zdarzeniem nawet w przypadku, gdy są one znaczne. W ten sposób poszkodowany zdarzeniem drogowym może odzyskać środki utracone w wyniku kolizji lub wypadku nawet wtedy, gdy na pokrycie szkód nie stać jest samego sprawcy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego należy pamiętać o pewnych zasadach.

Czytaj dalej Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku drogowego