Blog

Spłacony kredyt frankowy NIEWAŻNY !!. Prawomocna wygrana z Bank BPH S.A. !

Sprawa dotyczyła kredytu frankowego „formalnie” spłaconego przed kilkoma laty. Sąd w wyroku zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich dokonanych przez nich wpłat na rzecz Banku w wysokości 358.128,89 wraz z odsetkami za opóźnienie (które na dzień wyroku stanowią kwotę ok. 79 tys. zł).

Czytaj dalej Spłacony kredyt frankowy NIEWAŻNY !!. Prawomocna wygrana z Bank BPH S.A. !

Klienci pozwani o wynagrodzenie za korzystnie z kapitału ! Wygrana z Santander Bank Polska S.A.! Kolejny sukces w sprawie z powództwa banku o tzw. „bezumowne korzystanie z kapitału”!

Wyrokiem z dnia 28.09.2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 209/23) oddalił powództwo Santander Bank Polska S.A. w całości i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 1.217,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 3.617.00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał powództwo Banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału za niezasadne. Zwrócił ponadto uwagę, że zamieszczanie przez przedsiębiorcę klauzul abuzywnych nie może rodzić sytuacji, w której przedsiębiorca może domagać się wynagrodzenia z tego tytułu, a które to wynagrodzenie bank wycenił na około 110.000 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Klienci pozwani o wynagrodzenie za korzystnie z kapitału ! Wygrana z Santander Bank Polska S.A.! Kolejny sukces w sprawie z powództwa banku o tzw. „bezumowne korzystanie z kapitału”!

Wygrana z PKO BP S.A.! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!!

 

Dnia 17.11.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszej  Klientki dochodzącej nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 51/23 ustalono, że zawarta z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie umowa kredytu z 2006 r.  jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 11.734 zł  oraz 16.423,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 5.588, 62 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Wygrana z PKO BP S.A.! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!!

Wygrana z PKO BP S.A. w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Dnia 18.09.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Czytaj dalej Wygrana z PKO BP S.A. w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Kolejny sukces Kancelarii! Prawomocna wygrana z mBank S.A.!! Umowa kredytu frankowego nieważna!

Dnia 25 sierpnia 2023 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 2281/22 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 430/21 utrzymał w mocy rozstrzygnięcie zapadłe przed Sądem I instancji. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF z 2008 roku. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Jest to kolejna sprawa, w której Sąd prawomocnie potwierdza nieważność kredytu frankowego naszych Klientów.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Prawomocna wygrana z mBank S.A.!! Umowa kredytu frankowego nieważna!

Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego !! Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku!

Dnia 22.08.2023 r.  przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym  dla klientów naszej kancelarii zapadł na posiedzeniu niejawnym kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 807/22 Sąd uwzględnił powództwo Klientów kancelarii w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Czytaj dalej Unieważnienie spłaconego kredytu frankowego !! Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z mBank z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości! Wyrok już po 5 miesiącach !!!

Dnia 24.08.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 183/23 ustalono, że zawarta z mBank S.A umowa kredytu jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 194.437,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z mBank z/s w Warszawie – unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości! Wyrok już po 5 miesiącach !!!

Kolejny sukces!!! Wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie!

Dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym  dla Klientów naszej kancelarii zapadł na posiedzeniu niejawnym  kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 810/22 Sąd uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez mBank S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” z 2008 roku.

Czytaj dalej Kolejny sukces!!! Wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie!

Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!!!

Dnia 31 lipca 2022 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 3009/22  zapadł  prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 20 października 2022 r., sygn. akt I C 147/22  utrzymał unieważnienie kredytu frankowego w mocy i  zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100,00 zł. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Santander Consumer Bank S.A. z 2008 r. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Postanowienia zawarte w umowie kredytowej  bezsprzecznie kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców  jako konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotową umowę należało uznać za nieważną.

Czytaj dalej Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu!!!

Bank chciał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału !!!Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu!!!

Wyrokiem z dnia 28.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie pod sygn. I C 154/23 oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko naszym Klientom, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził Radca prawny Grzegorz  Ledwoń. Czytaj dalej Bank chciał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału !!!Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu!!!